RSS

ISTERI-ISTERI NABI SAW.

Diambil dari “Sejarah Muhammad” karya Mohamad Husain Haikal

SEMENTARA peristiwa-peristiwa dalam dua bagian di atas itu terjadi, Muhammad kawin dengan Zainab bt. Khuzaima, kemudian kawin dengan Umm Salama bt. Abi Umayya bin’l-Mughira, selanjutnya kawin lagi dengan Zainab bt. Jahsy setelah dicerai oleh Zaid b. Haritha. Zaid inilah yang telah diangkat sebagai anak oleh Muhammad setelah dibebaskan sebagai budak sejak ia dibelikan oleh Yasar untuk Khadijah. Di sinilah kaum Orientalis dan misi-misi penginjil itu kemudian berteriak keras-keras:

Lihat! Muhammad sudah berubah. Tadinya, ketika ia masih di Mekah sebagai pengajar yang hidup sederhana, yang dapat menahan diri dan mengajarkan tauhid, sangat menjauhi nafsu hidup duniawi, sekarang ia sudah menjadi orang yang diburu syahwat, air liurnya mengalir bila melihat wanita. Tidak cukup tiga orang isteri saja dalam rumah, bahkan ia kawin lagi dengan tiga orang wanita seperti yang disebutkan di atas. Sesudah itu mengawini tiga orang wanita lagi, selain Raihana. Tidak cukup kawin dengan wanita-wanita yang tidak bersuami, bahkan ia jatuh cinta kepada Zainab bt. Jahsy yang masih terikat sebagai isteri Zaid b. Haritha bekas budaknya. Soalnya tidak lain karena ia pernah singgah di rumah Zaid ketika ia sedang tidak ada di tempat itu, lalu ia disambut oleh Zainab. Tatkala itu ia sedang mengenakan pakaian yang memperlihatkan kecantikannya, dan kecantikan ini sangat mempengaruhi hatinya. Waktu itu ia berkata “Maha suci Ia yang telah dapat membalikkan hati manusia!” Kata-kata ini diulanginya lagi ketika ia meninggalkan tempat itu. Zainab mendengar kata-kata itu dan ia melihat api cinta itu bersinar dari matanya. Zainab merasa bangga terhadap dirinya dan apa yang didengarnya itu diberitahukannya kepada Zaid. Langsung waktu itu juga Zaid menemui Nabi dan mengatakan bahwa ia bersedia menceraikannya. Lalu kata Nabi kepadanya:

“Jaga baik-baik isterimu, jangan diceraikan. Hendaklah engkau takut kepada Allah.”

Tetapi pergaulan Zainab dengan Zaid sudah tidak baik lagi. Kemudian ia dicerai. Muhammad menahan diri tidak segera mengawininya sekalipun hatinya gelisah. Ketika itu firman Tuhan datang:

“Ingat, tatkala engkau berkata kepada orang yang telah diberi karunia oleh Allah dan engkau pun telah pula berbudi kepadanya: Jagalah baik-baik isterimu. Hendaklah engkau takut kepada Allah. Dan engkau menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu apa yang oleh Tuhan sudah diterangkan. Engkau takut kepada manusia, padahal seharusnya Allah yang lebih patut kautakuti. Maka setelah Zaid meluluskan kehendak wanita itu, Kami kawinkan dia dengan engkau, supaya kelak tidak menjadi alangan bagi orang-orang beriman kawin dengan (bekas) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, bilamana kehendak mereka (wanita-wanita) itu sudah diluluskan. Perintah Allah itu mesti dilaksanakan.” (Qur’an, 33:37) Read the rest of this entry »

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 10, 2017 in Renungan

 

Warisan hati yang tak Berarti

Sepertinya, saat ini kita sedang menghadapi masa-masa tersebut,……

Gusharton's Blog

Dengan tertatih-tatih perjuangan Rasulullah saw dan para sahabat berlangsung di tanah kelahiran beliau sendiri di kota Mekah. Kesabaran dan ketabahan serta kekuatan Iman telah melangkahkan kaki Rasulullah dan para sahabat ke tanah Yatsrib atau Madinah. Sambutan yang luar biasa dilakukan oleh penduduk Yatsrib yang telah mengenal dan menyediakan diri dalam Iman dan Islam seakan memberikan pertanda akan semakin luas dan besarnya pengaruh agama ini kelak di kemudian hari.

Lihat pos aslinya 1.841 kata lagi

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 23, 2017 in Renungan

 

Dasar-dasar Thoriqoh

Dari Almarhum KH.Ashrori Pengasuh Ponpes Al Fithroh, Surabaya.

Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh……

Alhamdulillah2 ladzi fataha abwaba khozaini fadlihi wa khoirihi lil khosidi dailaihi wa madda mawa`idza ma`rufihi wa birrihi lil wafidiina alaihi wa khoshshoh bi fadlihi wanawalihi arrahibina fima ladaihi wa aqroma bi qurbihi waiqbalihi al qo`imina fi khitmatihi bi khusnil adab baiyina yadaihi

Washshalatu wassalamu alaa saiyidina wa habibina wa syafiina wa qurati a`yunina wa maulana Muhammadin abduhu wa Rasuluhu. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haq illal jinni wal insi wal arabi wal ajam. wahadahu bima karimil akhlak wa mahasimis samaili was siyam alaa alihi wa ashabih ashairina alla sabilihil abwam al mutbi’ina biatsarihi illalahi subhanah…

Para masyayikh, para kyiai2, para a`immatil khususiyah ingkang kawulo mulyaaken, para hadirin hadirat ingkang kawulo mulyaaken awalan ingkang wiridan kulo muji syukur dumatheng ngarsanipun Allah, Alhamdulillah2 wa syukurillah ing menopo kawulo lan panjenengan ngantos ing injang meniko, ngantos ing detik meniko dening Allah swt tansah pinaringan tetep islam, tetep iman, pinaringan jembar manahipun, pinaringan seger waras sliranipun, pinaringan sempat wekdalipun saged sami2 hadir wonten ing meniko majlis, inggih meniko majlis dzikir datheng ngarsanipun Allah, inggih meniko majlis namung semata2 nyuwun ridho saking ngersanipun Allah kelayang sageto taqqarub ushul dumugi wonten ing ngersanipun Allah.

Keranten meniko kaliyan nyuwun dateng ngersanipun Allah sabab berkahipun Rasulullah saw. sabab berkahipun keluarga sohabatipun Rasulullah saw, sabab berkahipun poro guru2, sabab berkahipun poro pinisepuh, sabab berkahipun tiyang sepuh kalih, sabab berkahipun sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat al ahya`i minhum wal amwat, langkung2 berkahipun sulthonil auliya` syaiyidina syaikh abdul qadir al jilaani wa saiyidina syaikh muhammad Utsman al ishaqi radliAllahuanhuma.

Kulo lan panjenengan sak anak petung turun ngantos dumugi mbenjang dinten qiyamah pinaringono agungipun rohmah dene Allah swt, pinaringono luberipun maghfirah, pangapuro saking ngarsanipun Allah, pinaringan barokah, pinaringan karomah, saking ngersanipun Allah ing ndalem angsalipun kawulo panjenengan ibadah dumatheng Allah, ing ndalem angsalipun kawulo panjenengan dzikir berjuang dateng ngersanipun Allah, mugi2 pinaringan tambah mahabbah, tambah cinta dateng ngersanipun Allah, tambah ma`rifat dateng ngersanipun Allah, tambah pareg taqqarub wushul dumugi sebo wonten ngersanipun Allah swt.

Ing ndalem ngadepi gesang, ing ndalem ngayahi kauripan, mugi2 sak anak petung turun pinaringono slamet, pinaringono aman saking pinten2 musibah, sangking pinten2 billahi saking pinten2 kerisakan, saking pinten2 kedholiman, menopo malih saking pinten2 fitnah, saking pinten2 fitnah, saking pinten2 fitnah, ma dhoharo minha wa ma bathona, ugi mugi2 pinaringono gampil rizkinipun, pinaringono kaleksanan sedoyo hajatipun, pinaringono sageto ngatasi dateng pinten2 tanggung jawabipun, saking pinten2 amanatipun lajeng pinaringono gampil sedayanipun hajattun fii dunyawiyah dan ukhrowiyah,

Ugi nyuwun malih dateng ngersanipun Allah, mugi2 wusananipun kulo lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Allah kelayan mbeto khusnul khatimah3x, mugi2 ing alam kubur dipun papag dening poro guru2, dipun papag dening poro wali2, dipun papag dening poro ibadillahish shalihin, dipun papag dening tiyang sepuh kalih, lajengo sageto dipun bekto sesarengan, dipun panggihaken kaliyan Rasulullah saw, mugi2 panjenenganipun kanjeng nabi bingah nampi kulo lan panjenengan, jembar manahipun manggihi kulo lan panjenengan, lajengo sageto dijak sesarengan mlebet dateng suwarganipun Allah swt, ing ndalem suwarganipun Allah mugi2 dipun panggihaken kaliyan Allah saget mirsani kesempurnaanipun Allah, saget mirsani kemulyananipun Allah, saget mirsani keagunganipun Allah, amiin ya Robbal alamiin.

Poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken, ingkang sekeco niki ngomong nopo niki?….nopo ngomong sak seneng kulo? nopo nderek bungah kulo?….menawi nderek bungah kulo nggih, nggih cekap sak manten kemawon,……dos pundi kinten2,….? Ngomong sak ngomonge nggih namung sami2 nyuwun dateng ngarsanipun Allah, mugi2 ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kulo lan panjenengan, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah, amiin ya robbal alamin.

Poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken, wonten ing Al Qur`anul karim Allah ta`ala sampun paring dawuh, wa ma qolaqtul jinna wal insa illa liya`budun. Wa qola ta`alaa, wa anna illa robbikal muntaha, wa qola ta`ala lilladzina ahsanul husna wa ziadah, wa qola ta`ala wujuhui yauma idzin nadhirah, ilaa robbiha nadhirah, wa qola sayyidina Umar ibnul Khattab, ra.

“Bainama nahnu juluusun’inda rosulillah SAW. Dzata yaumin idz thola’a ‘alaina rojulun syadidu bayaadlits Tsiyaabi syadiidu Sawa Disy-sya’ri Laa Yuroo’alaihi Atsarus Safari Walaa Ya’rifuhu Minha Ahaduun Hattaa Jalasa Ilaa Rasulillahi SAW. Fa Asnada Rukbataihi illa rukbatah, Wawadlo’a Kaffaihi ‘Alaa Fakhidaihi Waqola: ” Yaa Muhammad Akhbirni ‘Anil ISLAM!”

Faqola Rosululloh SAW.” Al-Islam An Tasyha da-an Laa Ilaaha Illalloh Wa Anna Muhammad Rosululloh, Watuqimash-sholaata, Watuktiyaz Zakata Watashuuma Romadlon Watahujjal Baita Inistatho’ta Ilaihi Sabiila”

Qola : “Shodaqta” Fa’ajibnaa lahu Yas Alauhu Wayushoddiquhu, Qola: “Fa Akhbarni ‘Anil Iman!”. Qola: ” An Tumina Billahi Wamalaikatihi Wakutubihi Warusulihi Wal Yaumil Akhir Watu`mina Bil Qodri Khoirihi Wasyarrihi”.

Qola:” Shodaqtah“ Fa Akhbirni ‘Anil Ihsan !”.

Qola : ” An Ta’budalloha Ka-annaka Tarohu Fain Lam Takun Tarohu Fainnahu Yaroka”.

Qola Rasulullahi saw : Innama bu’itstu liutammima makarimal akhlak

Shadaqallahuladzim wa shadaqa Rasulullahi wa nabiyil karim saw,

Artinya :

Dari Umar Rodliyallohu ta’ala anhu : Ia telah berkata,” Ketika kami duduk dekat Rasulullah SAW. Sekonyong-konyong nampaklah kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tak terlihat padanya bekas (tanda-tanda) perjalanan dan tak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya, maka duduklah ia di hadapan Nabi lalu disandarkanlah lutut Nabi dan meletakkan tangannya diatas paha Nabi, kemudian berkata :

” Hai Muhammad, terangkan pada ku tentang ISLAM!”

Maka jawab Rasulullah, : ISLAM yaitu : Hendaklah engkau menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah (Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul). Hendaklah engkau mendirikan shalat lima waktu, Dan mengeluarkan zakat, dan hendaklah engkau berpuasa dalam bulan Ramadlon, dan hendaklah engkau mengerjakan Haji ke baitullah jika engkau kuasa menjalankannya”.

Berkata orang itu,” Benar”, maka kami heran, ia bertanya dan ia pula membenarkannya.

Maka bertanya lagi orang itu,” Maka terangkanlah kepada ku tentang Iman !”.

Jawab Nabi, “Hendaklah engkau beriman :

 1. Kepada Allah, 2. Kepada malaikat-malaikat Allah, 3. Kepada Kitab-kitabNya, 4. Kepada Utusan-utusanNya, 5. Kepada Hari Kiamat dan 6. Hendaklah engkau beriman kepada Takdir yang baik dan Takdir yang buruk”.

Berkata orang tadi, ” Benar “, Bertanya lagi,” maka beritahulah kepadaku tentang Ihsan ?”.

Jawab Nabi ,” Hendaklah engkau beribadah (mengabdi) kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepada Nya, jika engakau tidak bisa melihatNya maka sesungguhnya Ia melihat engkau”.

Para rawuh ingkang kawulo mulyaaken,

Nderek datheng pemanggihipun poro ulama-ulama syariat, utawi gampilipun poro ulama-ulama ahlu dhohir, menawi islam kelayan iman meniko mboten wonten bedanipun. Nek wis islam tentu wis iman, nek wis iman tentu wis islam. Ulama ahlu dhohir mengaten meniko mustadhi wa mustadzili nderek dalil hujjah dawuhipun gusti Allah inggih meniko, fa akhrojna ma kaana fiha minal mukminin, fama wajadna fiiha ghoiro baitin minal muslimin.

Namung, nderek datheng pemanggihipun poro ulama sufiyah, ingkang nyeceki datheng pemanggihipun dawuhipun panjenenganipun syaiyidinal iman Al a`dhom Al Imamus Syafi`i ra. Mboten mekaten. “Nek uwong mukmin iku tentu islam, nek wong islam mboten tentu mukmin”. Nggih, niki alon-alon nopo….. supados tepang, nopo sih syariat niku, nopo sih thoriqoh niku, nopo sih hakiqoh. Mergo niki kathah sing nopo…sok-sok tubrukan niki. Nggih nopo mboten?.

Nggih mugi-mugi pinaringan faham. Mergo nopo, dawuhipun al Imamus syafi`i ra, min anna fil islam umuman wa khususon, faqullu mukmin muslimun wa laisa kullu muslimin. mergo nopo kok ngeten. Mergo ulama ahli tasawuf, ahlus sufiyah, istihlal, ihtijab kelayan dawuhipun gusti Allah dawuhaken wonten al qur`anul karim, waqolatil a`rabu aman amanna, ojok koen trimo Muhammad ojok, jawaben Muhammad, qul lam tu’minu wa lakin kulu aslamna, terasipun ayat, wa lamma yad`hulil imanu fi kulubikum, kawit koen ngomong amanna. Pun faham nggih?

Lajeng menawi sampun mekaten pemahamanipun,….. nek wong islam durung tentu mukmin, nek wong mukmin iku tentu islam. Paham?. Nek uwong mukhsin tentu muslim, tentu mukmin. Nek wong muslim mukmin mboten tentu mukhsin. Nggih… niki diangen-angen. Mergo nopo? Mirsani hadits Rasulullah saw, ingkang dipun wulangaken dening panjenenganipun malaikat Jibril datheng panjenenganipun Rasulullah saw. Nopo? Wonten dawuh, mal iman mal islam, mal iman mal ikhsan. Dadi, kewontenan kulo kalih panjenengan niku nopo?… ing ndalem berangkat wonten ngarsanipun gusti Allah, wonten dipun jenengi muslim, wonten mukmin, wonten mukhsin. Pun faham nggih?

Dadi dos pundi menawi sampun mekaten?

Berangkat kulo kalih panjenengan datheng ngersanipun Allah melalui tigang resep, nggih… Melalui tigang coro. Coro nopo?….wonten coro amalul islam, wonten coro amalul iman nomer tigo wonten coro amalul ikhsan. Nek coro istilah coro ulama-ulama sufiyah, wonten coro syariah, wonten coro thoriqoh, wonten coro hakiqoh. Pun nggih,….wonten kelas SD, wonten kelas SMP wonten kelas SMA. Lajeng dos pundi?….

Coro islam meniko minongko tanhibun iman. Minongko coro, minongko landasan, minongko,…. minongko nopo,…ancang-ancang kanggo munggah datheng maqom… Iman. Lha kawontenanipun Iman meniko minongko barzah bainal Iman wal Ikhsan. Lhah tigang-tigangipun meniko, coro islam, coro iman, coro ikhsan, coro syariah, coro thoriqoh, coro hakiqoh nopo,…dipun pundut saking dawuh-dawuhipun, saking lelampahanipun, saking gerak-gerikipun manahipun ruhanihipun Rasulullah saw. Mboten medal saking mriku…..mboten.

Pun nggih.

Lha menawi sampun mekaten dos pundi?,…. Tahapan-tahapan kulo kelayan panjenengan madep datheng ngersanipun Allah,…. mboten wonten malih ingkang pertama, Al muhafallah. Njogo, ngrekso, nyepengi ingkang bapuh, ingkang kuat ushul-ushul syariatipun Rasulullah sak ba`danipun ikror syahadat datheng Allah, syahadat datheng Rasulullah….. Iki disik….dicepengi sing istiqomah, sing tuma`ninah. Lhah menawi meniko pun pinaringan istiqomah, tuma`ninah,…..berbuah.. Buahe niki teng pundi..? mbuahaken datheng nopo?…datheng maqom Iman. Dadi menawi mekaten iman meniko minongko nopo?….samrodul `amal bil islam. Buahe lelakon, ngelakoni nopo?…kuwajiban-kuwajiban agomo Islam secoro dhohir.

Niki disik…nggih..

Nopo`o kok kulo ngomongno coro dhohir?….kok mboten nyangkut teng batin? Engkin disik… Menawi sampun kulo kalih panjenengan iku lenggah teng maqom Iman, Ingkang berhasil saking buahipun istiqomah ing ndalem Islamipun…nopo?….bakal minggah datheng nopo?…maqom Yakin. Al Yakin, huwa zirwatul Iman. Nggih. Puncake Iman niku ya….yakin. nopo`o kok ngeten? Mergo sabab yakin dadi mateb atine. Nek wis manteb dadi tenang, seneng, bungah ing ndalem olehe berangkat datheng ngersanipun Allah. Niku ukurane ya…..yakin. Mangkane cocok dawuhipun Rasulullah saw, Al yakinuu al imanu kullu,…yakin niku nopo… puncak dari segala keimanan. Mangkane nek uwong yakin tentu Iman, nek uwong Iman durung tentu yakin. Mangkane mboten kurangan, duweo iman yo`opo wae nek sik durung yakin,….tambah….umek. Nggih nopo mboten?

Pun nggih,…faham nggih? Pun niki sing dijengengno nopo? ya…yakin. Prakteke yakin….. Nek pun yakin bakal manteb, bakal tenang, nek sik Iman durung yakin sik tetep tambah umek. Nggih nopo mboten? Pun….lajeng nek pun lungguh teng yakin….munggah malih teng maqom Ikh….ikhsan. Dados ikhsan niku nopo?….minongko a`laa darojatil Islam wal Iman wal yakin. Pun. Omong-omongan…nggih..mboten keseso tah?…pun nggih…alon-alon mawon. Mumpung kepanggih nggih.

Mugo-mugo nopo kulo lan panjenengan saged berangkat sing estu, sing leres datheng ngarsanipun Allah swt. Mugi-mugi mawon… Omong-omongan Iman. Nek ditakokno nggadah Iman nopo mboten?….ngga….ngadah… Lajeng menawi dipun terasaken mbesuk tentu nggowo Iman nopo mboten?….Mboooo….ayo ngomongo…. Pun… Nggih…niki lho thoriqot. Nggih… Imane mpun, mangkane nek coro pendapete poro ulama sufiyah, ulama thoriqoh, sing tepak niku nek ditakokno kowe nduwe Iman?..wis Iman opo durung?… Dipun jawab nggih lan insya Allah.

Nggih sakniki…nggih…kedah dihargani, kedah dihormati pribadi kulo kalih panjenengan, harta kulo kalih panjenengan, halal belehan kulo kalih panjenengan…..coro hukum syariat. Tapi mbesuk…tentu nggowo Iman?….insya Allah. Insya Allahe wong toriqot iku dewe,….insya Allahe wong thoriqot iku menyangkut dungo datheng gusti Allah mugo-mugo. Nek insya Allahe wong jowo…sing akeh iku nopo?… toto-toto arep mundur niku. Nggih nopo mboten? Rawuh nopo mboten mbenjang?…insya Allah,…..ati-ati niku. Sing akeh iku jogo-jogo nggawe alasan niku. Nek insya Allahe wong thoriqot dibarengi dungo mugo-mugo…..dewe nopo mboten?

Pun. Monggo kulo panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, ndadosaken manfaatipun, dadosaken mbikaipun manah kulo lan panjenengan, ketuntun dening gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhanipun gusti Allah, mbeto khusnul khotimah, khusnul khotimah, khusnul khotimah. Ma alaihi syafa`atul ummah bi Rasulillah saw.

Robbana zholamna anfusana wa inlam taghfirlana wa tarkhamna lanakunanna minal khasirin, robbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrota a`yunin waj`alna lil muttaqina imama, robbana laa tuzighqulubana ya Allah ba`dait hadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa afrigh alaina sob`ron wa tawaffana muslimin. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqinna adzabannar, wa`adkhilnal jannata ma`al abror ya aziz, ya ghoffar ya robbal alamin wa shallalahu alas saiyidina Muhammadin wa alaa alihi washahbihi wassalam.

Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,..

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 14, 2016 in Renungan

 

Tanggapan yang mencerahkan.

Komentar atas postingan saya dari sahabat Ustadz Sayyid.

Assalamualaikum wr.wb,
pak Agus Hartono.

Memang tepat sekali bahwa penciptaan langit dan bumi dan segala isinya secara totalitasnya dengan enam(6) masa.
seperti yg bpk sebutkan diatas: Pada beberapa ayat, diantaranya di QS. Qaf ayat 38 yang berbunyi, “Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.”

menurut bpk fase pertama(1) adalah bersangkutan dengan ayat :
“Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya…”(Q.S. AlAnbiya [21] :30)

saya berpendapat bahwa ini kurang tepat karena kejadian ini terjadi setelah penciptaan langit dan bumi,padahal langit dan bumi saat itu belum terwujud.
dengan ayat ini banyak orang/ilmuwan berpendapat bahwa penciptaan alam semesta terjadi karena big bang.(ini adalah pendapat yg salah).

Ayat yg tepat yg kita gunakan untuk penciptaan langit dan bumi adalah dari surat Hud ayat 7.
Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah `Arsy-Nya sebelum itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”.

Dengan ayat ini jelas sekali bahwa sebelum penciptaan langit dan bumi ,Arsy Allah berada di atas air.
Dengan ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa:

yg padu itu tidak selalu mengartikan padat.
langit dan bumi pada mulanya bersal dari unsur yg satu, yaitu air (sesuatu yg cair) kemudian menjadi 2 benda yg berlainan yaitu atom dan asap(dukhan) hidrogen.
pada awalnya kedua bahan ini ritqun (bersatu padu) kemudian terpecah(fatqun). Dari atom terbentuk bakal bumi dan dari asap(dukhan) hidrogen terbentuk bakal langit.

tentu kita bertanya mengapa air(sesuatu yg cair) dan bukan sesuatu yg padat?
sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah menciptakan malaikat dan jin dahulu dengan suhu yg amat panas.
“Kabut alam semesta” itu sendiripun terdiri dari segala materi lahiriah-nyata-fisik penyusun seluruh alam semesta ini, dalam bentuk ‘uap’ dari unsur terkecilnya (‘Atom’). Atom juga adalah bentuk setiap materi-benda dalam keadaannya yang paling panasnya. Dan seluruh Atom di alam semesta ini bercampur-baur, bertumbukan dan bergerak dengan amat sangat bebas dan cepat ke segala arah, akibat dari adanya “energi awal alam semesta” yang amat sangat panas tersebut.
Tentu saja setiap Atom itupun tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, akan tetapi jika telah bercampur dalam jumlah yang amat sangat banyak seperti di atas, maka bentuknya akan berupa ‘kabut atau asap’. Sedang jika dilihat dari dekat, asap atau kabut itupun tetap tidak terlihat mata telanjang. Secara sederhananya, “kabut alam semesta itu adalah kabut dari atom-atom gas hidrogen yang sedang terbakar”.

Hal inilah yang dimaksud dalam surat Al-Anbiyaa’ ayat 30 di atas, tentang “masih bersatu-padunya langit dan Bumi” pada saat awal penciptaan alam semesta ini, karena Bumi, beserta segala benda langit lainnya (bintang, planet, komet, meteor, dsb) memang masih melebur dan menyatu dalam ‘suatu kabut’ (atau sama-sekali belum berwujud).
Segala zat ciptaan-Nya di seluruh alam semesta ini (benda mati dan makhluk hidup, nyata dan gaib) pasti berasal dari suatu ketiadaan, lalu diciptakan oleh Allah, Yang Maha pencipta dan Maha kuasa.
Teori big bang berkesimpulan bahwa langit dan bumi pada mulanya adalah subjek dari status ratq. Keduanya lalu dipisahkan (fataqa) satu sama lain. Menariknya, ketika mengingat kembali tahap-tahap awal peristiwa Big Bang, kita memahami bahwa seluruh materi di alam semesta terkumpul pada satu titik tunggal.

Dengan kata lain, segala sesuatu, termasuk “langit dan bumi” yang saat itu belum diciptakan, juga masih dalam keadaan menyatu dan tidak terpisah dalam titik tunggal ini. Kemudian, titik ini meledak dahsyat dan menyebabkan materi-materi yang dikandungnya terpisah.Aneh kan.

Fase kedua(2) dan seterusnya sampai ke enam(6), saya singkatkan saja dengan surat fushilat ayat 9 s/d 12.

surat fushilat ayat 9/10
Katakanlah: “Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta alam”.Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.

arti ayat ini sbb.
penciptaan bumi (kadar makanan untuk penguhninya dsb beserta matahari,bulan dan planit-planit disekitar galaksi kita dalam 4 masa).

Lantas Allah menuju ke penciptaan tujuh langit,
surat fushilat ayat 11/12
Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: “Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa”. Keduanya menjawab: “Kami datang dengan suka hati”.Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

setelah pemisahanyg pertama antara galaksii kita(bumi, matahari,bulan dan seluruh planit2) dengan tujuh langit(bima sakti), Allah memerintahkan kepada bumi(galaksi kita) dan tujuh langit(bima sakti) agar mendekat karena Allah bermaksud untuk menghiasi langit pertama dengan bintang-bintang.

ada dua pengartian langit dalam alquran.

-yg pertama yaitu 7 lapisan langit pada galaksi kita surat al mulk ayat 3.
Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

lapisan yg ke tujuh dalam galaksi kita (magnetosfir) berjarak kira-kira 30.000km dari bumi.

-dan yg kedua yaitu tujuh langit (bima sakti) dimana langit yg terdekat dihiasi oleh Allah dengan bintang-bintang.
surat fushilat ayat11/12.
Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: “Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa”. Keduanya menjawab: “Kami datang dengan suka hati”.Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

langit yg terdekat dari ke tujuh langit(bima sakti) ini berjarak kira-kira 4.5 tahun cahaya dari bumi.

sebenarnya Allah sangat jelas dengan firmanNYA.

wassalamualaikum wr.wb,
sayyid

Jawaban Saya,

Wa alaikum salam ikhwan sayyid,….Terima kasih banyak atas pencerahannya. Pengetahuan tafsir saya sangatlah jauh dibawah standard, jadi komentar Ustadz sangatlah bermanfaat bagi saya. Meski masih berada dalam batas relativitas penafsiran, saya berharap Ilmu Pengetahuan pada akhirnya akan bisa menjelaskan dan menjawab tentang kebenaran tafsir yang mengarah pada kesesuaian takwil. Saya juga membaca banyak buku tasawuf modern yang banyak beredar di masyarakat, meski untuk itu saya harus memilah dulu para penulis dan penerbitnya. Jadi saya merasa sangat bersyukur ketika Ustadz menanggapi tulisan saya. Salam kenal Ustadz, barakallahu laka. Terima kasih.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 25, 2016 in Renungan

 

Hadits-hadits Populer 4

 • Tentang Shalat.

  Rasulullah saw pernah bersabda setelah selesai shalat, “Yaa fulaanu alaa tuhsinu shalataka alaa yanzhurul mushallii idzaa shalla kaifa yushallii fa innama yushallii linafsihi innii wallahi la ubshiru min waraii kamaa ubshiru min baini yadaiyya”

  artinya, “Wahai si fulan, mengapa kamu tidak membaguskan shalatmu. Tidakkah orang yang shalat itu tahu, bahwa ketika ia shalat, bagaimana seharusnya ia melakukannya. Sesungguhnya ia melakukan shalat hanyalah untuk kepentingan dirinya. Demi Allah, aku benar-benar melihat dari belakangku sebagaimana aku melihat dari depanku”.

 • Akhlak Rasulullah saw. (dari Umar bin Khattab dari atas mimbar).

  Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, “Laa tuthrunii kamaa athrat nashaara ibnu maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluhu”

  artinya, “Janganlah kamu melampaui batas dalam memujiku sebagaimana pujian kaum nashrani kepada putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya.” (HR Bukhari)

 • Sabda Rasulullah saw, “Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan”.

  Artinya, “Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik budi pekertinya” (HR Bukhari)

 • Tidak mencacat makanan. (dari Abu Hurairah)

  Rasulullahi saw tha`aman qaththu kaana idzaasytaha syai`an akalahu wa in karihahu tarakahu”.

  Artinya, “Rasulullah saw tidak pernah mencacat makanan sama sekali, jika beliau menginginkan sesuatu makanan beliau memakannya. Dan jika beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya (tidak memakannya dan tidak mencela makanan itu)”.

 • Keutamaan wudhu. (dari Abu Hurairah)

  Inna ummatii yud`auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atsaril wudhu, famas tatha`a minkum an yuthiila ghurratahu falyaf`al”.

  Artinya,”sesungguhnya ummatku paa hari kiamat akan dipanggil, sedangkan pada daerah bekas wudhu’nya memancarkan sinar. Oleh sebab itu, barang siapa diantara kalian yang dapat memanjangkan sinar bekas wudhunya, maka hendaklah ia melakukannya”

 • Rasulullah saw. pernah menyuruh seseorang mengulangi shalatnya sampai tiga kali karena menurut beliau shalat yang dilakukan seseorang tersebut masih belum dilakukannya dengan benar. Kemudian Rasulullah saw mengajari seseorang tersebut bagaimana seharusnya melakukan shalat. (dari Abu Hurairah).

  Beliau bersabda, “Idza qumta ilaash shalaati fa’asbigh al wudhu’a. Tsummas taqbil kiblata fakabbir. Tsumma iqra’ bima tayassara ma’aka minal qur`aan. Tsummar ka`u hatta tathma’inna rakiian tsummarfa` hatta tastawiya qaiman tsummasjudu hatta tathma`inna sajidan tsummarfa` hatta tathma’inna jalisan tsummasjudu hatta tathma’inna sajidan. Tsummarfa` hatta tathma’inna jalisan tsummaf`al. Dzalika fii shalatika kulliha”.

  Artinya, “Jika engkau hendak melakukan shalat, maka berwudhulah secara baik dan sempurna. Kemudian lakukanlah shalat dengan menghadap ke kiblat, lalu lakukan takbiratul ihram, lalu bacalah ayat-ayat al Qur`an yang mudah bagimu (alfatihah dan ayat-ayat yang kamu bisa), selanjutnya ruku`lah dengan thuma`ninah di dalam ruku`. Lalu angkatlah kepala hingga tegak berdiri lalu sujudlah dengan thuma`ninah di dalam sujud. Lalu bangkitlah dari sujud dengan mengambil posisi duduk (duduk diantara dua sujud) dengan disertai dengan thuma`ninah, kemudian sujudlah lagi dengan thuma`ninah, kemudan bangkitlah dari sujud dengan posisi berdiri disertai dengan thuma`ninah. Selanjutnya lakukan demikian itu untuk (rakaat berikutnya) dalam shalat kamu semuanya.”

 • Dari Utsman bin Affan, aku pernah mendengar dari Rasulullah saw. Beliau bersabda, “Ma min mri’in muslimin tahdhuruhu shalatun maktubatun fayuhsinu wudhu’aha wa khusyu`aha wa ruku`aha illa kanats kaffaratun lima qablaha min dzunuubi ma lam yu`ti kabiiratan wa dzalikad dahra kullahu”

  artinya, “Setiap muslim yang ketika hadir saatnya shalat wajib lalu ia mengambil wudhu dengan yang sebaik-baiknya, lalu ia melaksanakan sholat dengan khusyu`dan rukuk dengan sebaik-baiknya, maka ia dapat menghapus dosa-dosa yang sebelumnya, kecuali dosa-dosa besar. Yang demikian itu berlaku sepanjang masa.”

 • Dari Abu Hurairah, “ashshalatul khamsu wal jum`atu ilaal jum`ati kaffaratun lima bainahunna maa lam tughsyal kaba’iru”.

  Artinya, “shalat wajib lima waktu dan antara satu jum`ah pada jum`ah berikutnya merupakan kaffarat (penghapus) dosa-osa yang terjadi diantaranya, kecuali dosa-dosa besar”

 • Dari Abu Hurairah, “Aroaitum lau anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fiihi kulla yaumin khamsan maa taquulu dzalika yubqii min daranihi, qalu laa yubqii min daranihi syaian, qaala fadzalika mitslush shalawatil khamsi yamkhullahu bihil khataaya”

  Artinya, “Bagaimana menurut pendapatmu, seandainya di depan pintu rumah seseorang dari kamu terdapat sungai lalu setiap hari ia mandi lima kali dalam sungai itu ? Adakah kotora yang masih melekat daripada tubuhnya?”. Mereka menjawab, “Tentu tidak sedikitpun kotoran melekat di tubuhnya ya Rasulullah”. Beliau bersabda, “Demikian itulah perumpamaan shalat lima waktu, dengannya Allah menghapus dosa-dosa.” (HR Bukhari).

 • Dari Ayyub ra. Bahwa seseorang berkata kepada nabi saw, “Akhbirnii bi`amalin yudkhilnil jannata.” qaala, “maa lahu maa lahu” lalu Nabi bersabda, “Arabun ma lahu ta`budullaha wa laa tusyriku bihii syaian wa tuqiimush shalata wa tu`tiidz dzakaata wa tashilur rahima.”

  Artinya, “ Beritahukan kepadaku amal yang membuat aku masuk ke dalam surga.” lalu beliau bersabda, “Betapa dia memiliki hajat yang sangat penting.” lalu beliau bersabda, “Hajat yang sangat vital (yang dapat membuatnya masuk surga itu) adalah anda harus menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, anda mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan menyambung hubungan kekerabatan”.

 • Dari Ibnu Mas`ud ra. Sesungguhnya aku bertanya kepada Rasulullah saw, “Qultu yaa nabiyallahi ayyul a`mali aqrabu ilaal jannati. Qalash shalatu alaa mawaqiitiha. Qultu, wa ma dzaa yaa nabiyallahi. Qala birrul walidaini. Qultu wa ma dzaa yaa nabiyallahi. Qalal jihaadu fii sabilillahi”.

  Artinya, “Wahai nabi Allah, amal apakah yang mendekatkan ke surga?” Beliau bersabda, “Shalat tepat pada waktunya”. Aku bertanya lagi, “Lalu amal apa ya nabi Allah?”. Beliau bersabda, “Berbuat baik kepada kedua orang ibu dan bapak?” Aku bertanya lagi, “Lalu amal apalagi ya nabi Allah?” Beliau bersabda, “Jihad di jalan Allah.”

 • Dari Abi Bakar bin abi Musa dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah saw pernah bersabda, “Man shalla bardaini dakhalal jannah”. (HR. Bukhari).

  Artinya, “ Barang siapa yang melaksanakan shalat bardaini (shalat fajar dan shalat ashar) maka ia akan masuk surga”. (kedua shalat ini telah disyariatkan sebelum disyariatkan shalat lima waktu, sehingga mereka yang melaksanakan kedua shalat ini sebelum disyariatkan shalat lima waktu kemudian meninggal, oleh nabi dinyatakan akan masuk surga).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 24, 2016 in Renungan

 

Hadits-hadits populer 3

 • Barang siapa menutup aib seorang muslim.

  Wa man satara musliman satarallahu fiid dunya wal akhirah. Wallahu fii `aunil `abdi maa kaanal `abdu fii `auni akhiihi”

  artinya, “Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba sepanjang ia mau menolong kepada saudaranya sesama muslim”

 • Barang siapa menempuh perjalanan perjalanan menuntut ilmu

  Wa man salaka thariqan yaltamisu fiihi `ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah”

  artinya, “Dan barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah memberikan jalan kemudahan baginya menuju surga”

 • Malaikat mengelilingi majlis.

  Wa majtama`a qaumun fii baitin min buyuutillahi yatluuna kitaballahi wa yatadarasuunahu bainahum illa nazzalat `alaihim sakiinatu wa ghasyiyathum rahmatu wa haffathumul malaaikatu wadakarahumullahu fiiman `indahu”

  artinya, “Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid (rumah) diantara masjid-masjid (rumah-rumah) Allah, membaca kitab Allah dan bertadarus al qur`an diantara mereka, melainkan kedamaian dan rahmat akan diturunkan memenuhi mereka dan para malaikat mengelilingi mereka, dan mereka disebut-sebut oleh Allah sebagai orang-orang yang ada disisi-Nya” (HR Muslim)

 • Apabila tiba waktu shalat. (HR. Bukhari)

  ………fa idza hadharat shalatu falyuadzin lakum ahadukum wal ya`ummakum akbarukum”

  artinya, “…….apabila datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang diantara kamu mengumandangkan adzan dan hendaklah yang tertua dari kamu menjadi Imam”

 • Hasad (HR Bukhari)

  Sabda Rasulullah saw, “laa hasada illa fiistnataini rajulun aatahullahu malan fasulitha alaa halakatihi fiil haqqi, wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdhii biha wayu`alimuha”

  artinya, “Hasad (dengki) itu tidak boleh terjadi kecuali terhadap dua perkara, yaitu, terhadap orang yang di anugerahi Allah harta kekayaan, lalu di daya fungsikan sepenuhnya dalam kebenaran, dan seseorang yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan (hikmah), lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya”

 • Amalan orang yang meninggal terputus,…..(dari Abu Hurairah)

  Rasulullah bersabda, “idzaa maatal insaanun qatha`a `anhu `amaluhu illa min tsalatsatin illa min shadaqatin jaariyatin, au `ilmin yuntafa`u bihii au waladin shalihin yad`uu lahu”

  Apabila manusia meninggal dunia, maka amalnya menjadi terputus, kecuali tiga pekara. Yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendo`akannya. (HR. Muslim).

 • Kelompok yang berperang diatas kebenaran secara terang-terangan. (dari Mu`awiyah bin Abi Sofyan)

  Sabda Rasulullah saw, “man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiiddiini walaa tazalu `ishabatun minal muslimiin yuqatiluna `alaal haqqi zhahiriina `alaa man nawaahum ilaa yaumil qiyaamah”

  Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah menjadikannya pandai dalam agama. Akan ada (kelompok) jama`ah dari kaum muslimin yang berperang diatas kebenaran secara terang-terangan terhadap orang-orang yang memusuhi mereka, hingga hari kiamat. (HR Muslim)

 • Dari Mu`awiyah, Rasulullah saw bersabda, “Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiiddiini”

  artinya, Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah memberikan kecerdasan pemahaman yang sebaik-baiknya dalam bidang agama” (HR Bukhari)

 • Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. (dari Abillah bin Amr bin Ash)

  Rasulullah saw pernah bersabda, “Innallaha laa yanzi`ul `ilma ba`da an a`thokumuhun tiza`an. Walaakin yantazi`uhu minhum ma`a qabdhil `ulama` bi ilmihim, fayabqa nasun juhhalun yustaftauna fayuqtuuna bira`yihim fayudhilluuna wa yadhilluun”

  artinya, “Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu setelah Ia memberikannya kepada kalian. Tetapi Allah mencabut ilmu dari para hamba dengan jalan mencabut (mewafatkan) para ulama beserta ilmunya. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang bodoh. Mereka dimintai fatwa, lalu memberi fatwa atas dasar logika dan pikiran mereka belaka. maka merekapun tersesat dan menyesatkan.” (HR Bukhari)

 • Etika majlis (dari Ibnu Umar)

  Rasulullah saw pernah bersabda, “Laa yuqiimur rajulur rajula min maq`adihi tsumma yajlisu fiihi, walakin tafassahuu wa tawassa`uu”

  artinya,”Hendaklah seseorang tidak menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian ia duduk pada tempat itu, tetapi hendaklah kalian memperluas dan melapangkannya (bereser untuk memberikan tempat pada yang lain untuk bisa duduk) “. (HR. Muslim).

 • Perumpamaan berteman. (dari Abu Musa).

  Sabda Rasulullah saw, “ matsalul jaliisish shalihi wal jaliisi sau`i kamatsali shahibil miski imma tasytariihi au tajidu rihahu wakirul haddadi yuhriqu badanaka au tsaubaka au tajidu minhu riihan khabiitsatan”

  artinya, “ Perumpamaan berteman dengan orang shalih dan orang jahat adalah seperti penjual minyak wangi dan peniup dapur pande besi. Berteman dengan penjual minyak wangi tidak menutup anda akan membelinya atau paling tidak akan mendapatkan aromanya. Sedangkan berteman dengan seorang pande besi tidak menutup kemungkinan badan atau pakaian anda akan terbakar atau mendapatkan bau yang tidak enak darinya”

 • Dari Abdullah, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, “Idzaa kanuu tsalatsatan falaa yatanajatsnaini duunats tsalitsi”.

  Artinya, “Apabila mereka ada tiga orang, maka janganlah keduanya berbisik tanpa melibatkan yang ketiga”

 • Tentang Shalat. (dari Abu Hurairah)

  Sesungguhnya Rasulullah saw pernah bersabda, Hal tarauna qiblatii hahuna fa wallahi maa yakhfa alaiya khusyu`ukum walaa ruku`ukum innii la arakum min wara`i zhohrii”

  artinya, “Apakah kamu melihat kiblatku ini? Demi Allah tidaklah tersembunyi dariku (aku mengetahui) kekusyu`an dan ruku` kamu. Sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang punggungku”. (HR Bukhari).

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 16, 2016 in Renungan

 

Hadits-hadits populer 2.

 

 • Amalan yang mendekatkan ke surga.

  Kata baginda Rasulullah saw jika kita ingin ke surga :

  Ta`budullaha wa laa tusyriku bihi syaian wa tuqiimush shalata watu`tiiz zakaata wa tashilur rahima”

  harus menyebah kepada allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan menyambung hubungan kekeluargaan.

 • Tawassul. (dari Annas bin Malik)

  Sayyidina Umar bin Khattab memohon kepada Allah dengan bertawasul menyebut nama Al Abbas bin Abdul Muthalib dalam do`anya.

  Allahumma inna kunnaa tawassalu ilaika binabiyyina fatasqiina wa inna natawassalu ilaika bi`ammi nabiyyina fasqiina” lalu anas bin Malik berkata, “fayusqauna”.

  Ya Allah, sesungguhnya aku bertawassul kepadamu dengan menyebut Nabi-Mu, hendaklah kiranya Engkau berkenan memberi (menurunkan) hujan paa kami; dankami bertawassul kepada-Mu dengan paman Nabi kami (Abbas bin Abdul Muthalib), berilah kami hujan”. Lalu Anas bin Malik berkata, “lalu Allah berkenan menurunkan hujan kepada mereka”.

 • Tanda-tanda orang munafik. (dari Abu Hurairah)

  Aayatul munafiqi tsalatsun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa`ada akhlafa wa idza`tumina khana”

  Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, kalau berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika dipercaya ia khianat.

 • Shalat yang paling berat bagi orang munafik. (dari Abu Hurairah)

  Laisa shalatun atsqala `alaa munafiqiina minal fajri wal `isyaa` wa lau ya`lamuuna maa fiihima la atauhuma wa lau habwan…….”

  Shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat subuh dan isya`. Seandainya mereka mengetahui keutamaan kedua shalat itu, mereka akan mendatanginya (kedua shalat itu) sekalipun dengan merangkak.

 • Seburuk-buruk manusia disisi Allah. (dari Abu Hurairah)

  Tajidu min syarrinnasi yaumal qiyaamah indallahi dzal wajhainil ladzii ya`tii ha`ulai bi wajhin wa ha`ulai bi wajhin”.

  Kamu akan menjumpai seburuk-buruk manusia disisi Allah kelak pada hari kiamat, yaitu orang yang bermuka dua. Yang datang kepada mereka dengan satu wajah dan pada mereka (orang-orang) lain dengan wajah yang lain. (Bukhari Muslim).

 • matsalul munafiqi kamatsalisy syatil a`irati bainal ghanamaini ta`iiru ilaa hadzihi marratan, wa ilaa hadzihi marratan”.

  Perumpamaan orang-orang munafik adalah seperti seorang yang kebingungan diantara dua domba. Dia datang dan kembali dari datu domba ke domba yang lain dengan penuh keadaan kebingungan.

 • Musrik masuk neraka.

  Dari Abdullah ra, diriwayatkan oleh Umar bin Hafsh.

  “Man mata yusyrika billahi syaian dakhalan nar waqultu anna wa man mata laa yusyrika billahi syaian dakhalal jannah”.

  Barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Dan aku berkata, “Aku dan orang yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk surga”.

 • Diriwayatkan oleh Abu Dzar ra. “Atanii jibriila alaihi salama fabasyarani, annahu man mata min ummatika laa yusyrika billahi syaian, dakhalal jannah” wa in zana wa in saraqa ?” qala (jibril berkata), ” wa in zana wa in saraqa”.

  Jibril as. datang kepadaku menyampaikan berita gembira, bahwa barang siapa yang mati dari ummatmu, sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun, maka ia masuk surga”. Aku bertanya, “Sekalipun dia berzina dan mencuri ?”. Jibril menjawab, “sekalipun ia pernah berzina dan mencuri”. (Muttafaq alaih).

 • Bid`ah. (bid`ah dalam agama)

  Sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Aisyah, “Man ahdatsa fii amrina hadza maa laisa fiihi fahuwa raddun”.

  Artinya, “Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, yang tidk terdapat dalam agama itu sendiri, maka ia tertolak”.

 • Dari Imam Syafi`i dalam manakibnya, “Bid`ah itu ada dua macam yaitu perkara baru yang diadakan yang bertentangan dengan kitab, as sunnah, atsar (perkataan sahabat), atau ijma` dinamakan bid`ah dhalalah, Wa maa ahdatsa minal khairi laa yukhalifu syai`an min dzalika fahadihi muhdatsatun ghairu madzmuumatin”

  artinya, “Adapun hal baru berupa kebaikan yang sedikitpun tidak bertentangan dengan kitab Al Quran, as sunnah (hadits nabi), atsar (perkataan para sahabat) atau ijma`(konsensus ulama), maka bid`ah semacam ini tidak tercela”.

 • Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah bersabda,

  Man sanna fiil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man `amila biha ba`dahu min ghairi an yanqusha min ujurihim syai`un. Wa man sanna fiil islami sunnatan saiyiatan kana alaihi wijruha wa wijru man `amila biha minba`dihi min ghairi an yanqusha min aujarihim syai`un”

  artinya, “Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan di dalam islam, maka baginya pahala kebaikan itu dan ia juga mendapatkan pahala kebaikan itu dari orang-orang yang mengikutinya melakukan kebaikan yang (pernah) dilakukannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa melakukan kejahatan maka ia mendapatkan dosa kejahatan itu, dan juga mendapatkan dosa orang yang mengikutinya melakukan kejahatan yang (pernah) dilakukannya setelahnya, tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka”

 • Barang siapa menggembirakan orang mukmin dari kesusahan. (HR Muslim)

  Man naffasa `an mu`minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah”

  artinya, “Barang siapa menghibur (menggembirakan) satu kesusahan dari kesusahan2 orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghibur (menggembirakan) nya satu kesedihan dari kesedihan2 pada hari kiamat”

 • Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang mukmin.

  Waman yassara `alaa mu`sirin yassarallahu alaihi fiid dunya wal akhirah”

  artinya, “Dan barang siapa yang memberi kemudahan terhadap orang yang kesulitan (kesusahan), maka Allah akan memberinya kemudahan kepadanya di dunia maupun di akhirat.

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 14, 2016 in Renungan