RSS

PASRAH PENGANTIN

23 Mei

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung 1

Assalamu alaikum wr. wb.

Bismillah hirohman nirrohim, Alhamdulillah hirobbil alamin washsholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, wa`ala alihi wa ashhabihi aj’main amma ba`du :

Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen. Langkung-langkung panjenenganipun Almukarrom …………….. ingkang tuhu kinurmatan.

Ugi dumatheng para ‘Alim, para ‘Ulama, para Kyai, para Ustadz Ustadzah ingkang tansah sumanding pustaka suci minangka panuntun keblating panembah ingkang hambeg pepoyaning kautaman.

Semanten ugi dumatheng para pangemban pangembating praja ingkang satuhu pantes tinulad lan tinuladha. Sanggya para rawuh, para lenggah kakung miwah putri, sumrambah para kadang wredha mudha, ingkang tansah winengku ing suka rahayu.

Mirungganipun, dumatheng Bp/Ibu …….(mangku gati) gotrah kulawarga, saha sanggyaning bebrayan agung ing …..(kampung) ngriki ingkang luhur ing budi.

Wilujeng siang/dalu, sugeng pepanggihan, lan sugeng lelenggahan.

Langkung rumiyin puja-puji syukur mugi konjuk dhumateng ngarsa dalem Allah SWT, karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula sahengga wonten ing menika wekdal kula panjenengan sedaya saged pepanggihan wonten menika papan kanthi pinaringan karaharjan mboten manggih alangan setunggal menapa. Pramila saking menika kula ikroraken kanthi maos kalimah tahmid ‘alhamdulillahirobbil’alamin.’

Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan nenggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. Ugi saha kuluargonipun, para sahabat, para tabi`it tabi`in kalebet kulo lan panjenengan sedoyo ngantos akhir jaman. Allahumma amin.

Kula, kaparing asma ………. (paraga pasrah), ingkang piniji minangka sulih wicara panjenenganipun Bp/Ibu ……(besan) nuwun inggih tiyang sepuhipun putra temanten kakung ingkang pidalem ing ….(tempat tinggal) keparenga matur dhumateng panjenenganipun Bp/Ibu …..(mangku gati) dalah gotrah kulawarga,

Ingkang sepisan, kula sarombongan saking ……(kampung) sowan dhumateng panjenenganipun Bp/Ibu ……(mangku gati) sagung kulawarga, kanthi niat silaturrahmi.

Kaping kalihipun, ngaturaken salam taklimipun Bp/Ibu …..(besan) gotrah kulawarga, katur dhumateng panjenenganipun Bp/Ibu ……(mangku gati) sagung kulawarga dalasan bebrayan agung ing …..(kampung) ngriki, saha sanggyaning para rawuh para pilenggah, kula ikroraken kanthi atur “assalamu’alaikum wr.wb.”

Kaping tiganipun, Bp/Ibu ….(besan) sakulawarga ngaturaken ndherek suka bingah, dene panjenenganipun Bp …..(mangku gati) sampun saged ngleksanani darmaning asepuh, hanenggih malakrameaken ingkang putra kanthi pinaringan berkah pangestu lan langkung-langkung sineksen dening para pinisepuh. Kepara malah sampun nampi kula sarombongan kanthi pakurmatan ingkang ngremenaken, pramila saking menika kula sarombongan ngaturaken agunging panuwun.

Panjenenganipun Bp/Ibu …..(mangku gati) dalasan kulawarga ingkang minulyeng budi, Bp/Ibu …..(besan) gotrah kulawarga, lumantar kula ngaturaken agunging panuwun, awit putra temanten sampun kaijabaken lan sampun sah anut satataning agami lan negari, menapa malih ugi kadhaupaken anut satataning adat ingkang lumampah ing ngriki, kepara kanthi sineksenan lan pinaringan berkah pangestu para pinisepuh lan sesepuh, pramila saking menika, putra temanten kakung, nuwun inggih ….(anakmas Bagus), kula pasrahaken dhumateng Bp/Ibu ……(mangku gati) dalasan kulawarga, kinanthenan pangajab, mugi lare menika karengkuha kadidene putra pribadhi, kagulawenthah saha pamardi, sahengga sageda netepi jejering priya ingkang tanggel jawab dhumateng garwa lan bale wisma, saha bekti dhateng sesami, lan tansah atul manembah mring Gusti.

Ugi mboten kesupen, panjenenganipun Bp/Ibu ….(besan) gotrah kulawarga, amasrahaken putra temanten wonten kukubaning bebrayan agung ing ngriki, mugi tinampia dados warganing bebrayan ingkang pikantuk pengayoman saha pambiyantu sak murwatipun.

Kejawi saking menika, inggih awit saking kiranging seserepan putra temanten ing samukawis, keparenga ugi paring pitedah-pitedah, ingkang tundhonipun saged migunani anggenipun sami nindakaken darmaning agesang ing bebrayan agung, jer menika lare, lare ndhusun ingkang taksih dereng kagungan pengalaman berumah tangga, mila katambahana menawi kirang, lan kaemutna menawi supe lan lepat, sahengga tundhonipun saged dados kulawarga ingkang sae, ingkang mugi tansah pikantuk berkah, lan pinaringan momongan ingkang soleh solihah. ingkang sakinah, mawaddah, warohmah, Allahumma amin.

Para rawuh para pilenggah ingkang mahambeg ing tresna lan asih, kados kirang wicaksana bilih kalantur-lantur anggen kula matur, labet kados taksih kathah reroncening adicara ing titi kalenggahan menika. Dene saparipurnaning adicara ing mangke, kula sarombongan keparenga badhe nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu, mugi tansah pinaringan kawilujengan, nir-baya, nir-wikara, nir-ing-sambekala.

Mboten kesupen, kula ingkang tinanggenah minangka talanging atur, menapadene para kadang sarombongan, mbokbilih anggenipun matur saha sowan mboten andadosaken pirenaning penggalih keparenga diagung ing pangaksami.

Kawulo akhiri, Billahittaufiq walhidayah. Wassalamu’alaikum wr.wb

Tuladha Atur Pasrah Temanten Kakung 2

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Nuwun,

Dumateng para pepundhen ingkang satuhu kinabekten, para pinisepuh miwah sesepuh ingkang kinurmatan, ugi para tamu ingkang minulya, sarta kadang kula wredha miwah mudha ingkang sutresna.

Sumangga tansah kula dherekaken muji syukur ing ngarsaning Gusti, Pangeran ingkang Mahawelas lan asih ingkang sampun ngluberaken kanugrahan ingkang arupi kanikmatan ingkang tanpa pepindhan. sahingga kulo lan panjenengan sami saget pepanggihan wonten papan puniko. mugi-mugi pepanggihan kulo lan panjenengan sami saget mbeto manfaat, fidinnii dunya wal akhiroh khususipun dumateng temanten kekalih sumrambahipun dumateng kulo soho panjenengan sami.

Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan nenggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah.

Panjenenganipun Bp ___________ (ingkang nampi) keparenga kula matur minangka sulih saliranipun Bapak saha Ibu (besan) kula kinen masrahaken putra temanten kakung pun Bagus ___________ mugi katur panjenenganipun Bapak saha Ibu ___________ (ingkang mengku gati).

Panjenenganipun Bp/Ibu …..(mangku gati) soho sedoyo kulawarga ingkang minulyeng budi, Bp/Ibu …..(besan) gotrah kulawarga, lumantar kula ngaturaken agunging panuwun, awit putra temanten sampun kaijabaken lan sampun sah anut satataning agami lan negari, ugi kadhaupaken anut satataning adat ingkang lumampah ing ngriki, kepara kanthi sineksenan lan pinaringan berkah pangestu para pinisepuh lan sesepuh,

Pramila saking menika, putra temanten kakung, nuwun inggih ….(anakmas Bagus), kula pasrahaken dhumateng Bp/Ibu ……(mangku gati) soho sedoyo kulawarga, kinanthenan pangajab, mugi lare menika karengkuha kadidene putra pribadhi, kagulawenthah saha pamardi, sahengga sageda netepi jejering priya ingkang tanggel jawab dhumateng garwa lan bale wisma, saha bekti dhateng sesami, lan tansah atul manembah mring Gusti.

Ugi mboten kesupen, panjenenganipun Bp/Ibu ….(besan) lan sedoyo kulawarga, amasrahaken putra temanten wonten kukubaning bebrayan agung ing ngriki, mugi tinampia dados warganing bebrayan ingkang pikantuk pengayoman saha pambiyantu sak murwatipun.

Ing wasana minangka purnaning atur mbok bilih wonten kiranging trapsila, punapa dene kiranging subasita anggen kula masrahaken datheng panjenengan sedaya, mawantu-wantu mugi keparenga ngrentahaken gunging pangaksama.

Kawulo akhiri, Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

http://www.penganten.com/BELAJAR%20MC%20JAWA1.pdf

http://blog.umy.ac.id/sugiyanto/latihan-mc-jawa-masrahaken-temanten/

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 23, 2015 in Renungan

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: