RSS

Penampi Pasrah Pengantin.

10 Jun

Contoh Atur Penampi Pasrah Penganten Kakung

Contoh ke 1

Assalamu alaikum wr. wb.

Bismillah hirohman nirrohim, Alhamdulillah hirobbil alamin washsholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, wa`ala alihi wa ashhabihi aj’main amma ba`du :

Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

Panjenenganipun para ‘Alim, para ‘Ulama, para Kyai, para Ustadz Ustadzah ingkang rinten pantaraning ratri tansah sumandhing pustaka suci minangka panuntun keblating panembah ingkang hambeg pepoyaning kautaman.

Panjenenganipun para pangreh pangemban pangembating praja minangka pandam pandom pengayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes tinulad lan tinuladha.

Sanggya para rawuh, para lenggah kakung miwah putri, sumrambah para kadang wredha mudha, ingkang tansah winengku ing suka rahayu.

Mirungganipun, panjenenganipun Bp/Ibu ……..(besan) gotrah kulawarga, soho para kadang lan sentono pangaraking temanten sedoyo, Kawulo aturaken,

Wilujeng siang/dalu, sugeng pepanggihan, lan sugeng lelenggahan.

Langkung rumiyin puja-puji syukur mugi konjuk dhumateng ngarsa dalem Allah SWT, karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan lan kula sedaya sahengga wonten ing menika wekdal kula panjenengan sedaya saged pepanggihan wonten menika papan kanthi pinaringan karaharjan mboten manggih alangan setunggal menapa. Pramila saking menika kula ikroraken kanthi maos kalimah tahmid ‘alhamdulillahirobbil’alamin.’

Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan nenggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin.

Kula paring asma…………., ingkang piniji minangka sulih wicara panjenenganipun Bp/Ibu (Pamangku gati) nuwun inggih tiyang sepuhipun temanten putri,…………….. keparenga matur dhumateng panjenengan sedoyo, :

Ingkang sepisan, kawula ngaturaken agunge panuwun dumateng sagotrah tamu undangan, amargi panjenengan sedoyo sampun kerso angrawuhi undangan walimatul arsy` saking panjenenganipun shohibul hajah nun inggih Bp/Ibu ,…….(pamangku gati) sagung kuluarga.

Kaping kalihipun, menggah kasugengan saha salam taklimipun Bp,…..besan sekalian garwo kulo tampi, kosok wangsulipun kulo nggih ngaturaken salam taklim saking Bp/Ibu …..(pamangku gati) gotrah kulawarga, katur dhumateng panjenenganipun Bp/Ibu ……(besan) sagung kulawarga

Kaping tiganipun, Satuhu kaluhuran sabda pasrah panjenengan sadaya kalawau, pramila sasampunipun kula tampi sampun boten wonten ingkang cicir, badhe enggal kula aturaken dhumateng Bapak/ Ibu …… (pamangku gati) sakbrayat, karana badhe kapanggihaken miturut tata cara adat widi widana ingkang sampun sinengker.

Mugi laksitaning upacara panggihing putra temantening mangke tansah manggiha rahayu wilujeng nir ing sambekala sarta karoban sihing Gusti ingkang Maha Agung.

Pungkasaning atur kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bp _______ (mengku gati) tansah tumadhah lubering pangaksama, karana kiranging suba sita, kalentuning basa sastra anggen kula matur, kalebet anggen kula nampi panjenengan sarombongan. Kajawi saking punika panjenengan sarombongan taksih kula suwun hanjenengi panggihing sri penganten ngantos dumugi purnaning pawiwahan ing wekdal punika.

Atas nami sohibul kajah kulo nggeh namung saget paring dongo dumateng rombongan konco temanten bilih mangke acara sampun paripurno saget kondor tumuju dalemipun piyambak-piyambak tansah manggiha rahayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal punopo. amiin.

Ing wasana hambok bilih anggen kula nindakaken ayahan punika kirang ndadosaken pirenaning penggalih mugi diagung pangaksama panjenengan, nuwun.


Kawulo akhiri, Billahittaufiq walhidayah. Wassalamu’alaikum wr.wb.

Contoh ke 2.

Pidato menerima pengantin pria memakai bahasa jawa

Assalamu alaikum wr.wb.

Bismillah hirohmanirrohim, Alhamdulillah hirobbil `alamin washsholatu wassalamu alaa sayyidina Muhammadin, wa`ala alihi wa ashabihi aj’main amma ba`du :

Dumateng poro alim soho poro ulama ingkang kawulo hormati, dumateng poro sesepuh, pinisepuh ugi adi sepuh ingkang kawulo mulya`aken, dumateng pengiring temanten kakung miwah putri ingkang kawulo hormati, ugi dumateng sagotrah tamu undangan ingkang berbahagia.

Sepindah monggo kito tansah muji syukur Alhamdulillah dumateng ngarsanipun Alloh SWT, amargi taksih maringi Rohmat soho nikmat arupi sehat jasmani lan ruhani dumateng kulo lan panjenengan sami, sahingga kulo lan panjenengan sami saget pepanggihan wonten ing majlis puniko. mugi-mugi pepanggihan kulo lan panjenengan sami saget mbeto manfaat, fidinnii, dunya wal akhiroh khususipun dumateng temanten kekalih sumrambahipun dumateng kulo soho panjenengan sami.

Ingkang kaping kalih, sholawat soho salam mugi tansah kaunjukaken dumateng junjungan kito Rasulullah Muhammad SAW, soho sedoyo keluarganipun, poro tabi`it, tabi`in lan sedoyo umat Islam termasuk kulo lan panjenengan ingkang hadir wonten majelis meniko hingga akhir zaman. Amiiiin,…

Bapak soho ibu ingkang tuhu kinormatan !

Sa`lajengipun wonten ing mriki kawulo minongko wakil tuan rumah, ngaturaken agunge panuwun dumateng sagotrah tamu undangan. amargi panjenengan sami kerso angrawuhi undangan walimatul arsy saking tuan rumah.inggih meniko Bpk,……..

Kawulo atas nami tuan rumah nggeh ngaturaken sekatahing pangapunten mbok bilih anggenipun nyepaki gupuh lungguh ugi suguh mboten nyocoki dumateng manah panjenengan sami. Gupuh ateges didalam penerimaan panjenengan sami kirang sae utawi kurang sopan, lungguh ateges panggenanipun ingkang semrawut kados mekaten, suguh ateges unjukan soho dedaharan ingkang sederhana. Sepindah malih kulo atas nami sohibul hajah ngaturaken nyuwun agunge pangapunten.

Poro rawuh ingkang minulyo,

Minongko wakil saking wali temanten putri inggih puniko Bapak……. kulo tampi kanti leganing penggalih pasrah temanten saking  Bapak,……..pinongko walinipun temanten kakung. Mugi-mugi temanten kekalih sageto mbangun keluarga yang berbahagia, yang berguna bagi agama, yang berbakti kepada kedua orang tua dan mertuanya dan bermanfaat bagi keluarganya serta bermanfaat pula bagi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dalam bahasa doa, mudah-mudahan keduanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Amiiin Allahumma amiiin.

Bapak ibu ingkang tuhu kinormatan !

Atas nami sohibul kajah kulo nggeh namung saget ndonga`akan dumateng rombongan konco temanten bilih mangke acara sampun paripurno saget kondor tumuju dalemipun piyambak-piyambak kanti slamet mboten wonten alangan setunggal punopo. amiin.

Sajakipun wekdal nggeh sampun dalu, cukup meniko ingkang saged kawulo aturaken, katah ature mesti katah lupute saking kawulo pribadi ngaturan seh samudro pangaksami.

Kawulo akhiri, Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu alaikum wr wb

Diambil dari berbagai sumber.

http://www.penganten.com/BELAJAR%20MC%20JAWA1.pdf

http://blog.umy.ac.id/sugiyanto/latihan-mc-jawa-masrahaken-temanten/

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 10, 2015 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: